For bedrifter

Erfaringar har vist at våre klientar har fordel av at vi er lokale. Det gjer oss lettare tilgjengeleg for dei, meir operative når det er trong for raske handlingar, meir effektive i forhold til motpartar i distriktet og betre til å finna gode løysingar utan rettssak.

Vårt alternativ gjev også lettare tilgang på gode råd før problema oppstår. I dei fleste høve er det lokale alternativ også det billegaste.


  • inngåing og tolking av avtalar

  • finansiering

  • betalingsvanskar

  • overdraging av verksemd

  • forhandlingar

  • husleige

  • arbeidsforhold

  • grunnerverv og utbygging

  • skatt og avgift

  • immaterielle rettigheitar


Advokatar som arbeidar innanfor desse fagområda